UTHM Conference Portal, Seminar Kebangsaan Majlis Dekan-Dekan Pendidikan Universiti Awam Malaysia 2015

Font Size: 
PEMBANGUNANKARAKTER MURID DARI PERSPEKTIF ISLAM
nik rosila nik yaacob

Last modified: 2015-09-01

Abstract


Bidangpendidikan memainkan peranan penting dalam membangunkan sumber manusia yangberkualiti seperti yang telah nyatakan dalam Pelan Pembangunan PendidikanNegara 2013-2025. Salah satu elemen penting dalam menghasilkan pelajar yangberkualiti ialah  pembangunan karaktermurid. Murid yang mempunyai karakter yang mapan dijangkakan mampu menangkis permasalahanyang dihadapi oleh mereka. Artikel ini bertujuan untuk membincangkanpembangunan karakter murid dari perspektif Islam. Perbincangan dalam artikelini akan memfokus kepada definisi karakter dari perspektif Islam dan barat,memahami hakikat semulajadi manusia dan kaitannya dengan pembinaan sahsiah.Perbincangan artikel ini juga akan memfokus kepada aspek pendidikan yangmenjadi medium utama dalam pembinaan karakter murid. Sehubungan dengan ini,beberapa konsep pendidikan dalam Islam akan dikupas iaitu,    tarbiyyah,ta’lim dan ta’dib.  Selain daripadaal-Qur’an dan  al-Hadith, penulisanartikel ini juga merujuk karya-karya cendikiawan Muslim tradisional dankontemporari mengenai pembangunan karakter murid.  Katakunci:pembangunan karakter, Islam, pendidikan